Avukat Kayıt Kayıt

Taahhütname


  1. Ana Sayfa
  2. Av.tr
  3. Taahhütname
av.tr Taahhütname

Taahhütname

1. TARAFLAR
 
1.1 Bu taahhütnamede __/__/2003 tarihinde Merkezi "Karanfil Sokak No : 5/62 06650 Kızılay - ANKARA" adresinde bulunan Türkiye Barolar Birliği [TBB] olarak anılacak

______________________________________________________ adresinde mukim

_________________________________________ [Alan Adı Sahibi]

olarak anılacaktır.

1.2 Alan Adı Sahibi iş bu taahütnamede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
   
2 KONU
 
2.1 İş bu taahütname;
2.1.1 Alan Adı Sahibinin tr. Alan Adı Yönetiminden talep ettiği alt alan adının tahsis edilmesine, Alan Adına erişimin süreli yada süresiz olarak engellenmesine ilişkin kuralları kapsar.
   
3 SÜRE
 
3.1

İş bu taahhütname, Alan Adı Sahibi adına tahsis edilen, talep ettiği alt alan adının , kişiye ait olduğu sürece ve/veya bu alan adı iptal edilinceye kadar geçerlidir. Alan adının askıya alınması, geçici olarak yasaklanması veya kesintiye uğraması hallerinde iş bu taahhüt şartları aynen geçerli olarak devam edecektir.

   
4. ALAN ADI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1 Alan Adı Sahibi, tahsis edilen Alan Adı altında yer alacak internet sitesinde Avukatlık Kanununa, Avukatlık Kanunu Yönetmeliklerine , TBB Avukatlık Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırı hareket etmeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.
4.2 Alan Adı Sahibi, iş bu taahhütname uyarınca tahsisi sağlanan Alan Adını üçüncü kişi ve kuruluşlara kısmen yada tamamen kullandırmayacağını, devredemeyeceğini beyan ve kabul ve taahhüt eder.
4.3 Alan Adı Sahibi, iş bu taahhütnamenin 5. maddesinde sayılı koşulların gerçekleşmesi halinde alan adının kullanımını kendiliğinden durduracağını ve söz konusu engel ortadan kalkana kadar alan adını kullanmayacağını ve ayrıca TBB tarafından aynı maddede yazılı tedbirlerin uygulanmasına her hangi bir itirazı olmadığını beyan kabul ve taahhüt eder.
4.4 Alan adı sahibi, alan adı talebinde diğer talep sahipleri ile arasında çıkacak uyuşmazlıklarda TBB Bilişim Komisyonu nun Tahkim Kurulu sıfatıyla müracaat edilmesi halinde vereceği kararları yerine getirmeyi ve kesin olarak kabul etmeyi taahhüt eder.
   
5. ALAN ADINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
 
5.1. Alan Adına erişim hakkı TBB'nin talebi ile;
5.1.1. Alan Adı Sahibinin Avukatlık yapma koşullarını geçici olarak kaybetmesi halinde Avukatlık yapma koşulları yeniden kazanılana kadar;
5.1.2. Barolar tarafından Alan Adı Sahibi hakkında Alan Adına bağlı internet sitesinde Avukatlık Kanununa, Avukatlık Yönetmeliklerine, TBB Avukatlık Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırı hareket edilmesi sebebiyle açılan disiplin soruşturmasında Alan Adına erişimin tedbiren durdurulmasına karar verilmesi halinde tedbir kararı kaldırılana kadar;
5.1.3. Alan Adı Sahibinin Avukatlık yapma koşullarını sürekli olarak kaybetmesi halinde süresiz olarak,
5.1.4. Alan adı avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığı için alınmış ise o büroda çalışmadığı ve alan adı üzerinde gözüken kişinin adresten ayrıldığı tespit edildiği anda süresiz olarak engellenir.
   
6. TAAHHÜTNAMENİN SONA ERMESİ / YENİLENMESİ
 
6.1. İş bu taahhütname; 3. maddede belirtilen süre sonunda Alan Adı tahsisinin uzatılmaması halinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
6.2. İş bu taahhütname; 3. maddede belirtilen süre sonunda Alan Adı tahsisinin uzatılması halinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden tahsis süresi kadar uzar.
   
7. TEBLİGAT
 
7.1. Taraflar konusu taahütname ile ilgili yapılacak her tür tebligat için iş bu taahhütnamede belirttikleri posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
7.2. Taraflar, iş bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklilerini en geç 5 gün içinde birbirlerine yazılı olarak bildireceklerini, iş bu adres değişikliğini bildirilmemesi halinde yukarıda belirtilen tebligat adresine Tebligat Kanunun 35. Maddesine göre tebliğ yapılmasına itiraz etmediklerini beyan kabul ve taahhüt eder.
7.3. Alan adı sahibinin elektronik posta adreslerine yapılacak tebligatlar da geçerli olacaktır. Bu tebligatlar da T.B.B.nde bulunan kayıtlar esas alınacaktır.
   
8. YETKİLİ MAHKEME
 
8.1.

İş bu taahütname sekiz madde, bir [1] ekten ibaret olup Taraflar doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemelerinin yetkisini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

 

Not: Yukardaki taahhütname başvuru için kullanılamaz , örnektir.

  • Etiketler:
  • Sayfamızı Paylaşın:

Sayfa Yorumları

Yorum Ekleyin