Avukat Kayıt Kayıt

Tahsis Kuralları


  1. Ana Sayfa
  2. Av.tr
  3. Tahsis Kuralları
Av.tr Tahsis Kuralları

Tahsis Kuralları

  • 2019-09-30

AMAÇ

[av.tr] Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı Avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir alt alan'dır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı sadece Avukatlık meslek grubuna özgü olması nedeniyle av.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi öncelikli olarak Barolar Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak T.B.B.'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği avukata aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetiminin, TBB'nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi yada sahiplerinin TBB'ne kayıtlı avukat yada avukat ortaklığı olması esastır.

[av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliğidir.

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].av.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :
1- deryademirgoz.av.tr
2- ddemirgoz-1.av.tr
3- ddemirgoz.av.tr
4- deryad.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvurusu yapması halinde; [birlikte çalışan avukatlardan biri yada bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı (avukatadı.av.tr) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Örnek :
1- gul-deryademirgoz.av.tr
2- demirgoz.av.tr
3- gulkeskin.av.tr
4- demirgoz-1.av.tr
5- demirgoz-keskin.av.tr

Bir Avukatlık Ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri yada bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı (avukatadı.av.tr) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Örnek :
1- bodur-aslan-akman.av.tr
2- velibodur-ahmetakman.av.tr
3- bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- akman-1.av.tr

Avukatlık Bürosu/Avukatlık Ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişi nin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, online başvuruda TBB numaraları girilerek forma eklenmesi gerekmektedir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve istenen bilgi ve belgelerin imzalı asıllarının T.B.B.'ne ulaştırılması gerekir. TBB'nin onayı üzerine DNS Yönetimi alan adını tahsis eder

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun yada hukuk bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından res'en geçici olarak durdurulur yada alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat T.B.B.nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı , alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran Avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB AV.TR Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan Avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

www.av.tr, alan adı ".tr" Türkiye Barolar Birliği tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır. 

  • Etiketler:
  • Sayfamızı Paylaşın:

Sayfa Yorumları

Yorum Ekleyin